Begrippenlijst

Veerkracht

Een betrekkelijk nieuw begrip in de wereld van trauma-opvang en -nazorg is veerkracht. Hiermee wordt gedoeld op het natuurlijke vermogen van de mens zich tegen stress en ellende teweer te stellen. Wel te ‘buigen’ bij ernstig trauma maar het vermogen om ‘terug te veren’ naar de oorspronkelijke staat van zijn. Het risico bestaat echter dat […]

EMDR

De afkorting duidt op ‘eye movement desensitisation and reprosessing’ ofwel, in simpel Nederlands: door oogbewegingen ongevoelig maken en er anders naar leren kijken. De oogbewegingen (bilaterale stimulatie) zijn in de ontwikkeling van de EMDR aangevuld met akoestische signalen en/of tikken op ledematen. Bij EMDR wordt volgens een vastgesteld protocol en met een zekere gesprekstechniek verstoorde […]

Nazorg

Nazorg is, meer dan de eerste opvang, bedoeld om de gevolgen van een traumatische gebeurtenis zo klein mogelijk te laten zijn en het (normale-) patroon van verwerken zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Hierbij kunnen gesprekken (geprotocolleerd) over het doorstane incident behulpzaam zijn. Onder nazorg wordt óók verstaan het tijdig opschalen / doorverwijzen naar […]

Opvang

Na een schokkende gebeurtenis is het een positieve en algemeen menselijke neiging weer ‘grip’ te krijgen op het leven en de situatie weer te normaliseren. Hierbij geldt overigens dat de eerste behoeften veelal gelegen zijn in rust, voeding, verschoning. Daarna op ‘begrip’ krijgen van de doorstane situatie en het compleet maken van de puzzel. Ofwel: […]

Burnout

Burnout is een verzamelterm voor een aantal symptomen welke voor een deel overeen komen met PTSS. Er wordt geen directe relatie tot één traumatische gebeurtenis gelegd. Bij burnout kan wel sprake zijn van uitputting door langdurige overbelasting, te zware verantwoordelijkheid of te veel geconfronteerd zijn met noden van anderen. Burnout is –vaak- gerelateerd aan ‘arbeid’ […]

PTSS

Dit is de afkorting van ‘post traumatische stress stoornis’, hetgeen – letterlijk – aangeeft: een stoornis in de weerbaarheid en gemoedstoestand ná  een trauma. PTSS wordt gediagnostiseerd als wordt voldaan aan een aantal criteria, waaronder: Zich opdringende herbelevingsgedachten en dromen. Of juist vermijding van het gebeurde. Angst Opwinding Negatieve dromen Schuldgevoel Bovenmatige waakzaamheid Verdriet Bij […]

Trauma

Een trauma is letterlijk een ‘verwonding’. Over psychotrauma gelden verschillende definities. Onder andere uit ‘Trauma en Herstel’ (J.L. Herman): “Traumatische gebeurtenissen gaan in het algemeen gepaard met tegen het leven of het lichaam gerichte bedreigingen, of met een persoonlijke confrontatie met dood en geweld. Ze brengen een gevoel van volslagen hulpeloosheid en doodsangst teweeg en […]